ثبت نام / ورود
info@valedein.com
021-88190540-86084866
           تازه های سلامت سالمندان موضوع مقاله
تازه های سلامت سالمندان

چرا سالمندان را به آسایشگاهها می سپاریم؟(1)

اسایشگاه سالمندان، سالمندان، مراقبت از سالمندان

مشکلات جسمی مراقبین، عوامل محدود کننده خانوادگی مثل مشکلات اقتصادی، فضای نامناسب زندگی و مشغله زیاد و نارسایی حمایت‌های رسمی دولتی از مراقبت از سالمند در منزل شرایطی را به وجود آورده که گاه مراقبت ازسالمند در خانواده غیرممکن می‌شود.
در موارد بسیاری به رغم میل باطنی، خانواده مجبور به سپردن عزیزانشان به سرای سالمندان می شوند که می تواند باعث بار روانی و استرس‌های شدید به خانواده‌ها شود. خصوصاً که در موارد زیادی این خانواده‌ها پس از انتقال سالمندانشان به سرای سالمندان مورد سرزنش و فشار اجتماعی می شوند. 
نداشتن آگاهی کافی و دانش مراقبت از سالمندان و آشنا نبودن به مسائل و مشکلات جسمی و روانی و اجتماعی آنان باعث می‌شود تا مراقبان نتوانند در برخورد با مشکلات تصمیم نهایی و درست را بگیرند.
عدم دانش کافی مراقبت باعث کاهش تحمل در برابر نیازهای واقعی سالمندان و افزایش فشار مراقبتی خانواده شده که در نهایت مجبور به طرد از خانواده می‌گردند. لذا آموزش های مدون  خود مراقبتی سالمندان از میانسالی و اعضای خانواده می‌تواند راهکار مناسبی برای کاهش بار مراقبت از سالمندان و اقامت سالمندان در خانه باشد.

دکتر احمد دلبری
دکتری تخصصی طب سالمندان از دانشگاه کارولینسکا سوئد 
دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه

پایگاه اطلاعات جامع پیشکسوتان و سالمندان  88190540